onas

REGULAMIN KONWENCJIJ,
WARSZTATÓW I SZKOLEŃ

§ 1. Zgłoszenia
1.Organizatorem konwencji jest ActiveValley Mirela Nowicka, z siedzibą w Katowicach 40-873 ul.1000lecia 1m.23 NIP: 643-163-38-71
2.Zgłoszenia udziału w konwencji należy złożyć poprzez kontakt mailowy:
fitnessiaschool@gmail.com

§ 2. Opłaty
1.Pełnej opłaty za udział w konwencji, warsztatach lub szkoleniach FITNESSIA, należy dokonać drogą bankową, przez numer konta wskazany przez organizatora.
2.Opłat należy dokonywać w terminie wyznaczonym przez organizatora .
3. W opłacie zawarty jest, oprócz wejścia na teren konwencji, pakiet startowy dla każdego uczestnika (wybrany przez organizatora).
4. Dokonanie wpłaty za udział w konwencji jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

§ 3. Rezygnacja z udziału w konwencji i zwrot biletów
1.Organizator zwraca pieniądze za zakupione bilety jedynie wtedy, kiedy konwencja zostanie odwołana z winy organizatora.
2. Uczestnik rezygnujący z konwencji, warsztatów lub szkoleń, nie otrzyma zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet. Bilet może jedynie przekazać wybranej przez siebie osobie oraz poinformować o tym Organizatora.

§ 4 Ochrona danych osobowych
1.Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami), składając formularz rejestracyjny na szkolenie, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Organizatora poprzez zaznaczenie przygotowanych w formularzu oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika oraz w celach marketingowych za zgodą wyrażoną w formularzu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika są niezbędne do zrealizowania usługi szkoleniowej przez Organizatora konwencji.
2.Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub przekazywania danych innym administratorom baz danych oraz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania. Dane Uczestnika przetwarzane są na zasadzie dobrowolności.
3.Administratorem danych osobowych jest Organizator.

§ 5 Odpowiedzialność cywilna
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników. Organizator zaleca wykupienie na czas trwania szkolenia lub imprezy właściwego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 6 Postanowienia ogólne
1.Językiem wykładowym jest język polski, chyba że podano inaczej. Konwencje z zagranicznymi prezenterami są tłumaczone na język polski.
2.Organizator może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w konwencji, wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo i że Organizator nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez Organizatora. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym przed rozpoczęciem imprezy lub szkolenia.
3.W przypadku zdarzenia losowego, które uniemożliwi dalsze kontynuowanie uczestnictwa w konwencji, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności, nie ma możliwości zwrotu kosztów a zakupiony bilet.
4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.
5.Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu

-->